POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

mrsbojkovice
Published by Hospodář PS · 13 Prosinec 2022
POZVÁNKA
 
NA ZASEDÁNÍ VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU
 
 
 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bojkovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18219, sídlo: Močidla 78,687 71 Bojkovice, IČ: 00546721 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává zasedání výroční členské schůze pobočného spolku na den 12. března 2023 v 10 hodin do přísálí Kulturního domu v Bojkovicích.
 
Program zasedání výroční členské schůze:
 
1)  Prezence a zahájení
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele, návrhové, mandátové a volební komise
4) Přednesení zpráv
5) Schválení účetní závěrky za rok 2022
6) Schválení plánu hospodaření na rok 2023
7) Diskuze (různé)
8) Závěr
 
Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání zasedání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku oprávněných volit, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní zasedání členské schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.
 
 
 
V Bojkovicích dne 13. prosince 2022
 
 
 
 
                  Študent Vít
 
 
předseda výboru pobočného spolkuPobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah